La baronessa de Santamaria de visita a la colònia catalana

Soraya Sáenz de Santamaria, la tot poderosa Vicepresidenta del Regne d’Espanya en vies de dissolució, va tornar ahir a Catalunya. Entre crits d’independència va inaugurar un nou edifici de l’Estat a la comarca del Baix Camp i ens va felicitar, als catalans, per haver generat tants llocs de treball en els darrers anys i haver ajudat a la economia del conjunt d’Espanya.

Continuar llegint

Tornem a començar el programa en un any 2017 clau per a la independència!

Comencem un any nou, i tornem a començar el Matí de la República. Ja tocava, no hem pogut començar abans però tampoc no podíem començar més tard. Aquest serà un any molt important per Catalunya. Aquest serà l'any del referèndum vinculant, l'any de la independència. Aquest serà un any de transformacions polítiques i ideològiques. El començament de la fi dels populismes ja s'ha començat a notar en els darrers baròmetres, l'independentisme es redistribueix, la batalla per definir com ha de ser la República està sobre la taula i amb molts agents implicats. Nosaltres ho volem discutir tot donant veu a tothom.

Continuar llegint

Per conspiració d'Estat exigim el cap del ministre Fernández Díaz i de De Alfonso

El min­istre Fer­nán­dez Díaz ha desta­cat durant aque­sta leg­is­latura per tenir un despatx sota terra, a l’era pre­via a la democrà­cia, a les claveg­ueres d’un Estat suposada­ment de dret. N’estem farts d’aquest min­istre, d’aquest record viu del feix­isme, d’aquest ésser humà que té amics imag­i­naris com en Marcelo.

Continuar llegint

I ara els ciutadans com protegirem als nostres polítics?

Aquest any 2017 no només ens hi juguem la independència de Catalunya, també ens hi juguem la credibilitat dels nostres polítics i del conjunt del poble de Catalunya. Els nostres dirigents polítics no només han de gestionar el referèndum i dur-lo a terme, sinó que també l’han de fer creïble perquè sigui un èxit de participació. Al mateix temps, la ciutadania haurem de demostrar la nostra força de resistència i no només la capacitat que tenim de fer accions al carrer amb un somriure als llavis exigint molt als polítics. Ara i fins al referèndum l’Estat començarà els judicis i inhabilitacions, caldrà doncs veure fins a quin punt es mobilitza la societat catalana per defensar-los, caldrà veure com els protegim.

Continuar llegint

Prou de fer la gara-gara als Comuns! Mai entendran que l'únic canvi possible és la independència

Els hereus del fran­quisme han tor­nat a guan­yar les elec­cions a Espanya i aque­sta veg­ada amb més marge que a les ante­ri­ors elec­cions. El mapa d’Espanya és blau del Par­tit Pop­u­lar al 100%. A Catalunya, igual com al País Basc, hem que­dat una veg­ada més com uns flow­ers donant una imatge de que volem can­viar Espanya amb una clara vic­tòria d’En Comú Podem — Podemos. Com sem­pre al llarg de la història els únics que creiem amb el canvi a Espanya som els cata­lans i els bas­cos, ningú a Espanya no vol aquest canvi. La pena, és que si Esquerra no hagués posat els inter­es­sos de par­tit per davant dels de país no només no s’hauria empor­tat una frus­tració elec­toral com es va empor­tar ahir repetint resul­tats (creien que farien el sor­passo i serien primera força), sinó que l’independentisme hau­ria guanyat les elec­cions a Catalunya. I de cara al món con­trastar el mapa de l’immobilisme a l’Estat amb l’independentista a Catalunya és molt potent.

Continuar llegint

L'Anna Gabriel es vol carregar la CUP i el procés?

L’estratègia d’Anna Gabriel a la CUP de tor­pe­d­i­nar el procés d’Independència no l’entenc. No és cap nove­tat, però és que mirant ahir l’enquesta que pub­li­cava La Van­guardia on fan pun­tuar els votants dels difer­ents par­tits als prin­ci­pals can­di­dats encara la entenc menys. Resulta que és la líder política més odi­ada pels propis votants de la CUP, només super­ada per Xavier Gar­cia Albiol. Treu pitjor pun­tuació que Inés Arri­madas de Ciu­tadans, però és que, fins i tot els seus votants aproven a Artur Mas, el líder que ella es va voler car­regar uni­lat­eral­ment tot i la oposi­ció de les seves bases encara que al mateix temps es pogués car­regar el procés d’Independència.

Continuar llegint

Subscriu-te al nostre newsletter

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres. .

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres.