Opinió

'Per què el RUI, ara?? ... No, jo no entenc l'ANC, ja fa molt de temps que no l'entenc'

Des de la set­mana pas­sada que es parla molt de fer un Refer­èn­dum Uni­lat­eral d’Independència i de fer-lo una veg­ada s’hagi demostrat que després de les elec­cions espany­oles només pos­si­ble un refer­èn­dum pactat a l’Estat. Jo no hi estic ni a favor ni en con­tra, però no entenc per què surt ara la pro­posta a mitja cam­pa­nya elec­toral i, sobre­tot, no entenc per què s’obre el debat públi­ca­ment com si els ciu­tadans i socis de l’Assemblea fós­sim ara experts en dret con­sti­tu­cional, política inter­na­cional i proces­sos d’independència.

Continuar llegint

Els independentistes hem de votar massivament el 26 de juny!

Comença una nova cam­pa­nya elec­toral i l’hem de viure amb molta il.lusió perquè prob­a­ble­ment aque­sta serà la dar­rera cam­pa­nya elec­toral espany­ola en la que els cata­lans serem cri­dats a les urnes. Ja sabem que guan­yarà el PP, ja sabem que una veg­ada coneguem el resul­tat no serà pos­si­ble cap canvi a l’Estat. No l’esperem, i no ens ha de saber greu, si la majo­ria d’espanyols volen con­tin­uar igual ho hem de respec­tar. Nos­altres sim­ple­ment hem d’aspirar a tenir veu, a inten­tar posar-lis la gov­ern­abil­i­tat un punt més difí­cil sem­pre i quan ells ens vul­guin com­plicar al màxim l’exercici del nos­tre dret legitím a l’autodeterminació.

Continuar llegint

De CUP i de senyor se n'ha de venir de mena

Jo sóc dels qui el 27 de setem­bre a la nit no va quedar con­tent. Sóc dels qui es va pren­dre un gin­tònic i no per celebrar-ho, sinó perquè l’alcohol con­serva i vaig creure que això aniria per llarg. Mai no vaig enten­dre que no s’exigís a la CUP el mateix com­pro­mís d’unitat que a CDC, ERC, Rea­gru­pa­ment, Demòcrates i d’altres. I sóc dels qui no havia entès perquè Òmnium i l’ANC dem­anava el vot per igual a Junts pel Sí i la CUP quan els segons no es van com­pro­me­tre a un full de ruta con­junt i no pri­or­itzen la inde­pendèn­cia per sobre d’altres qüestions.

Continuar llegint

Que trist que encara hi hagi gent que hagi d'estimar amb por o d'amagat #LoveIsLove

Avui és un dia trist, molt trist. Aquest cap de set­mana ha tingut lloc un greu atac ter­ror­ista als Estats Units, a Orlando. Un home, un sonat, ha entrat a una dis­coteca gay i ha començat a dis­parar provo­cant desenes de morts i de fer­its. De moment 50 morts i 53 fer­its. Joves que ballaven a ritme latino un cap de set­mana qual­sevol van veure com s’acabava la seva vida pel sol fet d’estimar a una per­sona del seu mateix sexe.

Continuar llegint

El gest de lideratge del president Puigdemont desarma la CUP i els unionistes

És ben bé que els inde­pen­den­tistes de les pedres en fem pans. I en un dia com el d’ahir on hau­ríem pogut fer el ridícul i s’hauria pogut acabar tot, en sor­tim amb un lid­er­atge més fort. És la difer­èn­cia entre el Pres­i­dent Puigde­mont i la diputada Anna Gabriel, la difer­èn­cia entre la dig­ni­tat i l’orgull, la il.lusió i l’odi, la difer­èn­cia entre con­struir i destruir, la difer­èn­cia entre tenir sen­tit d’Estat i l’haver estat –políti­ca­ment– mal criat.

Continuar llegint

Deu noves ambaixades catalanes: que la CUP no veti allò que Espanya no ha aconseguit vetar

La Gen­er­al­i­tat de Catalunya mit­jançant el seu depar­ta­ment d’Exteriors vol obrir 10 noves del­e­ga­cions a l’exterior estratègiques per cap­tar inver­sions, aju­dar a la inter­na­cional­ització d’empreses cata­lanes, per trac­tar fluxes migra­toris, mil­lo­rar la pro­mo­ció turís­tica, difon­dre cul­tura cata­lana i… Per què no dir-ho? Per explicar el procés d’independència al món i acon­seguir complicitats.

Continuar llegint

Subscriu-te al nostre newsletter

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres. .

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres.