Opinió

Hi ha qui s'aprofita de la societat civil per agafar poder a la política

Aquest cap de set­mana hi ha hagut elec­cions al Sec­re­tariat Nacional de l’Assemblea Nacional Cata­lana. Per 30 vots Liz Cas­tro ha estat la més votada, per tant és legí­tim que vul­gui aspi­rar a la presidèn­cia de l’entitat, però ho trobo lleig. Molt lleig. Per què? Doncs perquè el ter­ri­tori li ha girat l’esquena. Si comptem els vots de la gent que va votar pres­en­cial­ment als difer­ents punts de votació ter­ri­to­r­ial Jordi Sánchez guanya de car­rer per mig miler de vots.

Evi­dent­ment que el vot elec­trònic era legal, però al final és la mostra més sig­ni­fica­tiva de la "tupinada" que han estat aque­stes elec­cions on no es podien fer llistes ni grups tan­cats de can­di­dats, i se’n van fer. Pre­var­i­cant. Fins i tot dipu­tats al Par­la­ment vin­cu­lats a les esquer­res les van fer cir­cu­lar. I han estat efec­tius. Molt efec­tius. Van acon­seguir que uns quants cen­te­nars de mil­i­tants de par­tit des del sofà de casa con­notéssin el resul­tat de les eleccions.

Continuar llegint

La Constitució Catalana la farem entre tots i sense connotacions prèvies de grupets

Avui al Par­la­ment de Catalunya la plataforma Con­sti­tuïm pre­sen­tarà una pro­posta de Con­sti­tu­ció a la pres­i­denta Carme For­cadell. De pro­postes de Con­sti­tu­ció cata­lana se n’han fet moltes i tot i que no me n’agrada cap no em sem­bla mala­ment que es pre­sentin a una Comis­sió par­la­men­taria del Procés Con­stituent. El Par­la­ment ha d’escoltar a tothom.

Continuar llegint

Catalunya serà independent i cada dia ho proclamarem a 'El matí de la República'

Nova etapa, nou pro­grama. De “Els nous cata­lans a RKB a “El matí de la República". Un nou pro­grama amb la mateixa essèn­cia, però mil­lor, mil­lo­rat. Avui comencem una nova etapa en ver­sió beta, és a dir en fase proves. Sen­tireu i notareu molts can­vis al llarg de la set­mana, com ara noves sin­tonies, nous ritmes, nous col·laboradors i noves sec­cions que s’afegiran al que ja coneixeu.

Continuar llegint

Subscriu-te al nostre newsletter

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres. .

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres.