Opinió

De CUP i de senyor se n'ha de venir de mena

Jo sóc dels qui el 27 de setem­bre a la nit no va quedar con­tent. Sóc dels qui es va pren­dre un gin­tònic i no per celebrar-ho, sinó perquè l’alcohol con­serva i vaig creure que això aniria per llarg. Mai no vaig enten­dre que no s’exigís a la CUP el mateix com­pro­mís d’unitat que a CDC, ERC, Rea­gru­pa­ment, Demòcrates i d’altres. I sóc dels qui no havia entès perquè Òmnium i l’ANC dem­anava el vot per igual a Junts pel Sí i la CUP quan els segons no es van com­pro­me­tre a un full de ruta con­junt i no pri­or­itzen la inde­pendèn­cia per sobre d’altres qüestions.

Continuar llegint

L'Estat inverteix 99€ per català i 553€ per castellanolleonès. Tots els ciutadans som iguals?

L’Estat espanyol inverteix un 40 per cent menys a Catalunya que la mit­jana del que va inver­tir en el con­junt de les comu­ni­tats autònomes. A grans trets això vol dir que l’Estat va inver­tir 553,2 euros per cada ciu­tadà de Castella i Lleó i per cada català només 99 euros i mig. Si, això és el que ens estima el Gov­ern espanyol, sigui del color que sigui.

Continuar llegint

Per cada fotografia que ens arriba d'un nen ofegat intentant arribar a Europa, n'hi ha milers sense fotografiar

No sabem el seu nom, només que sem­bla tenir menys d’un any. D’ell només tenim una fotografia, mort ofe­gat, als braços d’un coop­er­ant ale­many. No coneixem la seva història, tam­poc si viat­java sol o amb la seva familia. Va morir diven­dres junt amb 45 per­sones més en una embar­cació de fusta precària, una de les moltes bar­ques que surten cada dia de Líbia cap a Europa.

Continuar llegint

Deu noves ambaixades catalanes: que la CUP no veti allò que Espanya no ha aconseguit vetar

La Gen­er­al­i­tat de Catalunya mit­jançant el seu depar­ta­ment d’Exteriors vol obrir 10 noves del­e­ga­cions a l’exterior estratègiques per cap­tar inver­sions, aju­dar a la inter­na­cional­ització d’empreses cata­lanes, per trac­tar fluxes migra­toris, mil­lo­rar la pro­mo­ció turís­tica, difon­dre cul­tura cata­lana i… Per què no dir-ho? Per explicar el procés d’independència al món i acon­seguir complicitats.

Continuar llegint

Com direm al món que volem ser independents si no som capaços d'aprovar uns pressupostos?

Dimecres vinent es vota al Parlament de Catalunya si prosperen les esmenes a la totalitat dels pressupostos o no. De moment tots els partits polítics hi mantenen una esmena a la totalitat, inclòs la CUP. De fet, alguns sectors de la CUP estan pujant molt el to contra els pressupostos i ja han afirmat rotundament que aquests no es poden aprovar de cap manera, ni amb canvis, ni amb millores.

Continuar llegint

Alguns, diputades de la CUP, volem la independència...

El Gov­ern de la Gen­er­al­i­tat ha pre­sen­tat uns pres­su­pos­tos amb més de 800 mil­ions extres a polí­tiques socials i per assen­tar les bases de la Catalunya Estat i tots els par­tits de la oposi­ció, tots, abso­lu­ta­ment tots, han anun­ciat que hi pre­sen­taran una esmena a la total­i­tat perquè no s’aprovin. Tots els par­tits inten­taran vetar uns pres­su­pos­tos que incor­poren un impor­tant pla de shock social i que ens han de deixar a les portes de la inde­pendèn­cia. I això que es pot enten­dre per part del PP que mai no ha desta­cat per la seva sen­si­bil­i­tat amb les per­sones més vul­ner­a­bles, costa més d’entendre per part dels par­tits d’esquerres. I això que es pot arribar a enten­dre per part d’alguns par­tits polítics d’esquerres ja que alhora de la ver­i­tat s’oposen a que la Gen­er­al­i­tat pugui aplicar un decret con­tra la pobresa energètica… Costa més d’entendre per part de la CUP que diu voler eradicar la pobresa i fer la independència.

Continuar llegint

Subscriu-te al nostre newsletter

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres. .

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres.