Els catalans no és que no tinguem Estat. És que en tenim un que ens va en contra!

Catalunya ja exporta un 65% més fora d’Espanya que a Espanya i som la “comu­ni­tat autònoma" amb més exportació exte­rior i això ho fem gas­tant menys en política exte­rior i del­e­ga­cions inter­na­cionals que d’altres comu­ni­tats autònomes.

 

Conc­re­ta­ment al 2015 vam gas­tar 2 euros amb 48 cèn­tims per habi­tant enfront als 21 euros amb 75 cèn­tims del País Basc, als 5 euros amb 88 cèn­tims d’Andalusia i als 12 euros amb 1 cèn­tim d’Extremadura.

I quina és la única comu­ni­tat autònoma boicote­jada per l’Estat per fer política exte­rior? La cata­lana. La única que surt als mit­jans de comu­ni­cació de l’Estat dient que gastem massa quina és? La cata­lana. La única que rep boicots de l’Estat quan fa viat­ges a l’exterior per sig­nar acords empre­sar­i­als? La catalana.

L’Estat espanyol és una autèn­tica ver­gonya i és insul­tant que util­itzi els seus ambaix­adors i còn­suls per pro­hibir pre­senta­cions de lli­bre en català a d’altres paï­sos, per inten­tar que els rep­re­sen­tants cata­lans no siguin rebuts per diri­gents polítics europeus impor­tants o perquè la Gen­er­al­i­tat no pugui sig­nar acords com­er­cials de vital importàn­cia per la nos­tra econo­mia. Això és el que va pas­sar la set­mana pas­sada als Estats Units quan una del­e­gació de la Con­sel­le­ria d’Empresa i Ocu­pació amb els Con­seller Jordi Baiget al cap­da­vant va anar a signar-hi alguns acords impor­tants per acon­seguir llocs de tre­ball. I això és el que passa cada vegada.

Els cata­lans no és que no tinguem Estat. És que en tenim un que ens va en con­tra. És per això que cal que en fem un de nou. Bon dia a tothom!

www.ericbertran.cat

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres. .

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres.