Cal anar a l'una per ajudar als més vulnerables, però també per desobeir Espanya (eh, Colau!?)

Ahir es va cel­e­brar una impor­tant cimera al Palau de la Gen­er­al­i­tat entre el Pres­i­dent i diverses alcaldesses de les prin­ci­pals ciu­tats. Va ser una trobada potent tan des del punt de vista estètic com amb el con­tingut.

El Pres­i­dent va pro­posar aprovar una nova llei que sub­stitueixi la que evita els desnon­a­ments i la que evita la pobresa energètica i que el TC ha sus­pès amb con­sens de tots els presents que a més de rep­re­sen­tar diverses admin­is­tra­cions també rep­re­sen­taven diver­sos col­ors polítics.

En l’ajuda als més vul­ner­a­bles cal anar a l’una, en des­obeir a l’Estat Espanyol cal anar a l’una. Ens neces­sitem a tots i no serveix ni la mirada petita ni el par­tidisme. Cal­drà estar atents ara a 3 coses. La primera, que es pugui aprovar la llei quan abans per evi­tar que es puguin des­en­callar molts desnon­a­ments en nom de la Con­sti­tu­ció espany­ola, la seg­ona que ningú no aprof­iti aque­sta situació per fer par­tidisme. I la ter­cera, que tots els presents tin­guin clar que l’adversari a der­ro­tar és l’Estat Espanyol.

Això dar­rer sig­nifica que no es pot fer la puta i la ramon­eta, no es pot estar aquí en aque­sta cimera i a Madrid defen­sant i col.locant a jut­ges al TC, igual que no es pot estar aquí i al mateix temps engan­yar a la gent amb un refer­èn­dum pactat impos­si­ble amb l’Estat. Si després del 26 de juny aquest refer­èn­dum és impos­si­ble, que ho serà, cal que tots els presents a la cimera estiguin dis­posats a la uni­lat­er­al­i­tat. D’altra man­era, eh seny­ora Colau, no s’entendria que pri­or­itzés for­mar part d’un Estat que pro­mou que la gent visqui al car­rer i no s’apuntés a construir-ne un de nou amb el con­sens que que hi ha a Catalunya de pri­or­itzar l’ajut als vulnerables.

Bon dia a tothom!

www.ericbertran.cat

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres. .

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres.