L'Anna Gabriel es vol carregar la CUP i el procés?

L’estratègia d’Anna Gabriel a la CUP de tor­pe­d­i­nar el procés d’Independència no l’entenc. No és cap nove­tat, però és que mirant ahir l’enquesta que pub­li­cava La Van­guardia on fan pun­tuar els votants dels difer­ents par­tits als prin­ci­pals can­di­dats encara la entenc menys. Resulta que és la líder política més odi­ada pels propis votants de la CUP, només super­ada per Xavier Gar­cia Albiol. Treu pitjor pun­tuació que Inés Arri­madas de Ciu­tadans, però és que, fins i tot els seus votants aproven a Artur Mas, el líder que ella es va voler car­regar uni­lat­eral­ment tot i la oposi­ció de les seves bases encara que al mateix temps es pogués car­regar el procés d’Independència.

Continuar llegint

Pablo Iglesias, que ja s'ha desdit del referèndum, és un Zapatero amb tics autoritaris

Així com la cam­pa­nya elec­toral del 20 de desem­bre tinc la sen­sació que li va anar bé a Pablo Igle­sias, aque­sta cam­pa­nya que vivim ara sem­bla que se li està fent llarga i cada dia que passa perd una mica el dis­curs. Almenys pel que fa a Catalunya. Els Comuns ja no reivin­diquen el grup par­la­men­tari propi, però també han deixat de posar com a línia ver­mella el refer­èn­dum, i a més i com aque­sts dies ens ha recor­dat per les xarxes socials l’amic i col.laborador del pro­grama Sergi Cas­tané també han renun­ciat a defen­sar el català i el corre­dor mediterrani.

Continuar llegint

'A pocs dies per les eleccions, desmuntem el bluf Podemos i animem els independentistes a votar'

Ahir va tenir lloc a TV3 el debat de can­di­dats cata­lans a les elec­cions espany­oles. Va ser un debat molt mil­lor que el del 20 de desem­bre. Més ben mod­erat i on els can­di­dats van dir menys banal­i­tats i con­signes fàcils. Des del meu punt de vista van guan­yar Homs, Rufian i Fer­nan­dez Díaz. Els primers perquè van imposar el seu dis­curs i relat sobi­ranista enfront un Xavier Domenech que va quedar desar­mat i com a men­tider amb la pro­posta de refer­èn­dum. Fer­nán­dez Díaz perquè va ser el qui en con­junt, menys en el tema cor­rup­ció, es va imposar en el debat, de cara al seu públic s’entén. Tots l’atacàven però se’n va sor­tir dignament.

Continuar llegint

'Per què el RUI, ara?? ... No, jo no entenc l'ANC, ja fa molt de temps que no l'entenc'

Des de la set­mana pas­sada que es parla molt de fer un Refer­èn­dum Uni­lat­eral d’Independència i de fer-lo una veg­ada s’hagi demostrat que després de les elec­cions espany­oles només pos­si­ble un refer­èn­dum pactat a l’Estat. Jo no hi estic ni a favor ni en con­tra, però no entenc per què surt ara la pro­posta a mitja cam­pa­nya elec­toral i, sobre­tot, no entenc per què s’obre el debat públi­ca­ment com si els ciu­tadans i socis de l’Assemblea fós­sim ara experts en dret con­sti­tu­cional, política inter­na­cional i proces­sos d’independència.

Continuar llegint

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres. .

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres.