Com direm al món que volem ser independents si no som capaços d'aprovar uns pressupostos?

Dimecres vinent es vota al Parlament de Catalunya si prosperen les esmenes a la totalitat dels pressupostos o no. De moment tots els partits polítics hi mantenen una esmena a la totalitat, inclòs la CUP. De fet, alguns sectors de la CUP estan pujant molt el to contra els pressupostos i ja han afirmat rotundament que aquests no es poden aprovar de cap manera, ni amb canvis, ni amb millores.

Continuar llegint

Alguns, diputades de la CUP, volem la independència...

El Gov­ern de la Gen­er­al­i­tat ha pre­sen­tat uns pres­su­pos­tos amb més de 800 mil­ions extres a polí­tiques socials i per assen­tar les bases de la Catalunya Estat i tots els par­tits de la oposi­ció, tots, abso­lu­ta­ment tots, han anun­ciat que hi pre­sen­taran una esmena a la total­i­tat perquè no s’aprovin. Tots els par­tits inten­taran vetar uns pres­su­pos­tos que incor­poren un impor­tant pla de shock social i que ens han de deixar a les portes de la inde­pendèn­cia. I això que es pot enten­dre per part del PP que mai no ha desta­cat per la seva sen­si­bil­i­tat amb les per­sones més vul­ner­a­bles, costa més d’entendre per part dels par­tits d’esquerres. I això que es pot arribar a enten­dre per part d’alguns par­tits polítics d’esquerres ja que alhora de la ver­i­tat s’oposen a que la Gen­er­al­i­tat pugui aplicar un decret con­tra la pobresa energètica… Costa més d’entendre per part de la CUP que diu voler eradicar la pobresa i fer la independència.

Continuar llegint

El regidor de la CUP Josep Garganté ja té el cop de porra que buscava. Suport als Mossos!

És dil­luns i hem de començar la set­mana felic­i­tant al regi­dor de la CUP a l’Ajuntament de Barcelona Josep Gar­ganté perquè final­ment ahir es va empor­tar un cop de porra per part dels Mossos d’Esquadra. Després d’una set­mana provo­cant i inci­tant aldarulls a Grà­cia per fi s’ha pogut fer la foto amb un morat al cul. Va ser bus­cat, men­tre la poli­cia inten­tava dis­per­sar uns man­i­fes­tants que els dis­par­aven amb pis­toles d’aigua. Van avisar una i altra veg­ada i ell es va quedar allà expres­sa­ment inten­tant tren­car el cordó poli­cial perquè és regi­dor. Si que se li han pujat ràpid els fums al cap a la nova política.

Cal recor­dar que els Mossos fan la seva feina i no cobren perquè una colla de mar­recs es passin un diu­menge al matí llançant-los aigua després d’haver-lis tirat pedres totes les nits prèvies. És insul­tant i jo vull agrair als Mossos d’Esquadra la feina que fan també i espe­cial­ment aque­sts dies.

Continuar llegint

Per cada fotografia que ens arriba d'un nen ofegat intentant arribar a Europa, n'hi ha milers sense fotografiar

No sabem el seu nom, només que sem­bla tenir menys d’un any. D’ell només tenim una fotografia, mort ofe­gat, als braços d’un coop­er­ant ale­many. No coneixem la seva història, tam­poc si viat­java sol o amb la seva familia. Va morir diven­dres junt amb 45 per­sones més en una embar­cació de fusta precària, una de les moltes bar­ques que surten cada dia de Líbia cap a Europa.

Continuar llegint

Ara que venen eleccions Pedro Sánchez torna a picar l'ullet a Catalunya: venedor de fum!

El Par­tit Social­ista Obrer Espanyol està acos­tu­mat a venir a Catalunya a fer pro­postes màgiques i a vendre’ns als cata­lans pactes que després mai no com­pleixen. Ahir va ser una nova mostra amb una pro­posta de canvi con­sti­tu­cional per fer-nos sen­tir més còmodes a Espanya. I venen com si mai no haguessin tren­cat un plat… Com si ells sem­pre ens haguéssin comprès…

Continuar llegint

No té conseqüències penals que els joves de la CUP, plens d'odi, atiïn clarament la violència?

Ara que la fis­calia comença a tocar els nas­sos amb el tema del Banc expropiat de Grà­cia, caldria que estudiéssin bé el comu­ni­cat que va eme­tre dime­cres Arran, una fac­ció juve­nil de la CUP on asse­guren que estan oblig­ats a prac­ticar la vio­lèn­cia “per fer de les vides de totes les per­sones unes vides dignes”. “Pedres, pin­tades, martells i con­tenidors cre­mant. La dig­ni­tat, recu­per­ada a la força i sense dem­a­nar per­mís, s’obre camí aque­stes nits als car­rers de la Vila de Grà­cia amb la resistèn­cia organ­itzada al voltant del desal­lot­ja­ment del Banc Expropiat, en l’enèsim intent de l’estat d’ensorrar els nos­tres som­nis por­tats a la pràc­tica”, comença el comunicat.

Continuar llegint

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres. .

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres.