I per què la CUP no condemna la violència i Colau no actua?

Només començar els aldarulls al barri de Grà­cia diver­sos diri­gents polítics es van afan­yar a dem­a­nar la com­pareix­ença del direc­tor gen­eral de la Poli­cia Albert Batlle al Par­la­ment de Catalunya. De fet, van arribar a can­viar l’ordre del dia d’una Comis­sió de segure­tat perquè pogués explicar els fets i l’actuació policial.

Continuar llegint

En contra dels qui fan de la violència xantatge per tenir més privilegis que els seus veïns!

Les imat­ges que veiem d’aquestes dar­reres dues nits a Grà­cia ens fan mal. S’hi veu vio­lèn­cia, molta vio­lèn­cia, i és evi­dent que a ningú no li agrada veure poli­cies util­itzant la força, però és que tam­poc ens agrada veure a gent tirar pedres als nos­tres agents de pro­tec­ció. Els ocu­pes del banc expropiat no són ger­manes de la car­i­tat. Que pos­si­ble­ment desen­volu­paven tasca social? Sí, com molts d’altres. Què segu­ra­ment esti­men el barri? No, segur que no. Qui estima als seus veïns no els hi crema i destrossa els cotxes, ni les motos, ni els seus nego­cis famil­iars, ni les seves cases. Qui estima als seus veïns no els aterroritza.

Continuar llegint

La fundació de la 'nova Convergència' està generant una gran expectativa

Cap de set­mana intens. Més de 14.000 per­sones van par­tic­i­par al súper diss­abte de Con­vergèn­cia. Més de la mei­tat dels mil­i­tants i més de 5.000 sim­patitzants van decidir con­struir un nou par­tit polític agafant el mil­lor de la Con­vergèn­cia i posant-ho al dia. Francesc Homs serà el cap de llista del par­tit al Con­grés de dipu­tats i Miquel Calçada, en Miki­moto, al Senat.

Continuar llegint

Hi ha qui s'aprofita de la societat civil per agafar poder a la política

Aquest cap de set­mana hi ha hagut elec­cions al Sec­re­tariat Nacional de l’Assemblea Nacional Cata­lana. Per 30 vots Liz Cas­tro ha estat la més votada, per tant és legí­tim que vul­gui aspi­rar a la presidèn­cia de l’entitat, però ho trobo lleig. Molt lleig. Per què? Doncs perquè el ter­ri­tori li ha girat l’esquena. Si comptem els vots de la gent que va votar pres­en­cial­ment als difer­ents punts de votació ter­ri­to­r­ial Jordi Sánchez guanya de car­rer per mig miler de vots.

Evi­dent­ment que el vot elec­trònic era legal, però al final és la mostra més sig­ni­fica­tiva de la "tupinada" que han estat aque­stes elec­cions on no es podien fer llistes ni grups tan­cats de can­di­dats, i se’n van fer. Pre­var­i­cant. Fins i tot dipu­tats al Par­la­ment vin­cu­lats a les esquer­res les van fer cir­cu­lar. I han estat efec­tius. Molt efec­tius. Van acon­seguir que uns quants cen­te­nars de mil­i­tants de par­tit des del sofà de casa con­notéssin el resul­tat de les eleccions.

Continuar llegint

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres. .

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres.