Opinió

Els independentistes hem de votar massivament el 26 de juny!

Comença una nova cam­pa­nya elec­toral i l’hem de viure amb molta il.lusió perquè prob­a­ble­ment aque­sta serà la dar­rera cam­pa­nya elec­toral espany­ola en la que els cata­lans serem cri­dats a les urnes. Ja sabem que guan­yarà el PP, ja sabem que una veg­ada coneguem el resul­tat no serà pos­si­ble cap canvi a l’Estat. No l’esperem, i no ens ha de saber greu, si la majo­ria d’espanyols volen con­tin­uar igual ho hem de respec­tar. Nos­altres sim­ple­ment hem d’aspirar a tenir veu, a inten­tar posar-lis la gov­ern­abil­i­tat un punt més difí­cil sem­pre i quan ells ens vul­guin com­plicar al màxim l’exercici del nos­tre dret legitím a l’autodeterminació.

Continuar llegint

De CUP i de senyor se n'ha de venir de mena

Jo sóc dels qui el 27 de setem­bre a la nit no va quedar con­tent. Sóc dels qui es va pren­dre un gin­tònic i no per celebrar-ho, sinó perquè l’alcohol con­serva i vaig creure que això aniria per llarg. Mai no vaig enten­dre que no s’exigís a la CUP el mateix com­pro­mís d’unitat que a CDC, ERC, Rea­gru­pa­ment, Demòcrates i d’altres. I sóc dels qui no havia entès perquè Òmnium i l’ANC dem­anava el vot per igual a Junts pel Sí i la CUP quan els segons no es van com­pro­me­tre a un full de ruta con­junt i no pri­or­itzen la inde­pendèn­cia per sobre d’altres qüestions.

Continuar llegint

L'Estat inverteix 99€ per català i 553€ per castellanolleonès. Tots els ciutadans som iguals?

L’Estat espanyol inverteix un 40 per cent menys a Catalunya que la mit­jana del que va inver­tir en el con­junt de les comu­ni­tats autònomes. A grans trets això vol dir que l’Estat va inver­tir 553,2 euros per cada ciu­tadà de Castella i Lleó i per cada català només 99 euros i mig. Si, això és el que ens estima el Gov­ern espanyol, sigui del color que sigui.

Continuar llegint

El gest de lideratge del president Puigdemont desarma la CUP i els unionistes

És ben bé que els inde­pen­den­tistes de les pedres en fem pans. I en un dia com el d’ahir on hau­ríem pogut fer el ridícul i s’hauria pogut acabar tot, en sor­tim amb un lid­er­atge més fort. És la difer­èn­cia entre el Pres­i­dent Puigde­mont i la diputada Anna Gabriel, la difer­èn­cia entre la dig­ni­tat i l’orgull, la il.lusió i l’odi, la difer­èn­cia entre con­struir i destruir, la difer­èn­cia entre tenir sen­tit d’Estat i l’haver estat –políti­ca­ment– mal criat.

Continuar llegint

Deu noves ambaixades catalanes: que la CUP no veti allò que Espanya no ha aconseguit vetar

La Gen­er­al­i­tat de Catalunya mit­jançant el seu depar­ta­ment d’Exteriors vol obrir 10 noves del­e­ga­cions a l’exterior estratègiques per cap­tar inver­sions, aju­dar a la inter­na­cional­ització d’empreses cata­lanes, per trac­tar fluxes migra­toris, mil­lo­rar la pro­mo­ció turís­tica, difon­dre cul­tura cata­lana i… Per què no dir-ho? Per explicar el procés d’independència al món i acon­seguir complicitats.

Continuar llegint

Com direm al món que volem ser independents si no som capaços d'aprovar uns pressupostos?

Dimecres vinent es vota al Parlament de Catalunya si prosperen les esmenes a la totalitat dels pressupostos o no. De moment tots els partits polítics hi mantenen una esmena a la totalitat, inclòs la CUP. De fet, alguns sectors de la CUP estan pujant molt el to contra els pressupostos i ja han afirmat rotundament que aquests no es poden aprovar de cap manera, ni amb canvis, ni amb millores.

Continuar llegint

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres. .

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres.