Opinió

Per què el Ministeri de l'Interior en funcions no pot convocar la Junta de Seguretat i sí condecorar a Marhuenda?

El Min­istre de l’Interior en fun­cions, Jorge Fer­nan­dez Díaz, va afir­mar ahir que fins després de les elec­cions espany­oles no es reunirà la Junta de Segure­tat entre l’Estat i la Gen­er­al­i­tat amb l’argument de que total no s’ha reunit en els dar­rers set anys doncs ara pot esperar a després de les elec­cions.

Continuar llegint

La Constitució Catalana la farem entre tots i sense connotacions prèvies de grupets

Avui al Par­la­ment de Catalunya la plataforma Con­sti­tuïm pre­sen­tarà una pro­posta de Con­sti­tu­ció a la pres­i­denta Carme For­cadell. De pro­postes de Con­sti­tu­ció cata­lana se n’han fet moltes i tot i que no me n’agrada cap no em sem­bla mala­ment que es pre­sentin a una Comis­sió par­la­men­taria del Procés Con­stituent. El Par­la­ment ha d’escoltar a tothom.

Continuar llegint

Catalunya serà independent i cada dia ho proclamarem a 'El matí de la República'

Nova etapa, nou pro­grama. De “Els nous cata­lans a RKB a “El matí de la República". Un nou pro­grama amb la mateixa essèn­cia, però mil­lor, mil­lo­rat. Avui comencem una nova etapa en ver­sió beta, és a dir en fase proves. Sen­tireu i notareu molts can­vis al llarg de la set­mana, com ara noves sin­tonies, nous ritmes, nous col·laboradors i noves sec­cions que s’afegiran al que ja coneixeu.

Continuar llegint

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres. .

Segueix-nos

Estem a les xarxes i volem que participis amb nosaltres.